اطلاعات فرودگاه ها

فرودگاه امام خمینی تهران


 • آدرس : آدرس فرودگاه امام خمینی
 • تلفن ثابت : ۰۲۱51001
 • وب : http://www.ikac.ir/IKAC/

فرودگاه لارستان


فرودگاه نوشهر


فرودگاه گرگان


فرودگاه کلاله


فرودگاه کرمان


فرودگاه طبس


 • آدرس : آدس فرودگاه طبس شهرستان طبس گلشن
 • تلفن ثابت : 4236700- 0353
 • وب : http://tabas.airport.ir

فرودگاه شیراز


 • آدرس : آدرس فرودگاه شیراز شیراز - فرودگاه بین المللی شهید دستغیب
 • تلفن ثابت : ۰۷۱37115000
 • وب : https://shiraz.airport.ir

فرودگاه شهرکرد


 • آدرس : آدرس فرودگاه شهر کرد کیلومتر 3 جاده فارسان
 • تلفن ثابت : ۰۳۸32270901
 • وب : https://shahrekord.airport.ir

فرودگاه سیرجان


فرودگاه سهند


 • آدرس : آدرس فرودگاه سهند کیلومتر 5 جاده مراغه - بناب
 • تلفن ثابت : 37452525 - 041
 • وب : http://sahand.airport.ir

فرودگاه سنندج


 • آدرس : آدرس فرودگاه سنندج بلوار پاسداران
 • تلفن ثابت : 33774051_087
 • وب : https://sanandaj.airport.ir

فرودگاه سمنان


 • آدرس : آدرس فرودگاه سمنان آدرس:کیلومتر10 جاده سمنان - مشهد . بلوار اصلی فرودگاه
 • تلفن ثابت : 02333350051
 • وب : https://semnan.airport.ir

فرودگاه سراوان


 • آدرس : آدرس فرودگاه سروان در فاصله حدود 350 کیلومتری جنوب شرقی زاهدان
 • تلفن ثابت : ۰۵۴5230503
 • وب : http://saravan.airport.ir

فرودگاه سبزوار


فرودگاه ساری


 • آدرس : آدرس فرودگاه ساری نزدیک سورک
 • تلفن ثابت : 01133710000
 • وب : https://sari.airport.ir

فرودگاه زنجان


 • آدرس : آدرس فرودگاه زنجان --در جاده قدیم زنجان-اردبیل(جاده ارمغانخانه و شهرک صنعتی علی آباد
 • تلفن ثابت : 02433360304
 • وب : https://zanjan.airport.ir

فرودگاه زاهدان


فرودگاه زابل


فرودگاه رفسنجان


فرودگاه رشت


 • آدرس : آدرس فرودگاه رشت فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت
 • تلفن ثابت : 3: 3-33727001
 • پست الکترونیک : rst@airport.ir
 • وب : https://rasht.airport.ir

فرودگاه رامسر


فرودگاه خوی


فرودگاه خرم آباد


فرودگاه تبریز


فرودگاه بم


 • آدرس : آدرس فرودگاه بم نزدیک بلوار 9 دی
 • تلفن ثابت : 3443462644
 • وب : http://bam.airport.ir

فرودگاه ایرانشهر


 • آدرس : آدرس فرودگاه ایرانشهر -- سیستان بلوچستان قرار دارد
 • تلفن ثابت : 05472224165
 • وب : http://iranshahr.airport.ir

فرودگاه پارس آباد مغان


فرودگاه بیرجند


فرودگاه بوشهر


فرودگاه بندر لنگه


فرودگاه بندر عباس


 • آدرس : آدرس فرودگاه بندر عباس - بلوار ۱۵ خرداد
 • تلفن ثابت : 07633611020
 • وب : https://bandarabbas.airport.ir

فرودگاه بجنورد


 • آدرس : آدرس فرودگاه بجنورد - بلوار فرودگاه
 • تلفن ثابت : 05832235000
 • وب : https://bojnord.airport.ir

فرودگاه آبادان


 • آدرس : آدرس فرودگاه آبادان ، بلوار بهارستان
 • تلفن ثابت : 06153366494
 • وب : https://abadan.airport.ir

فرودگاه ایلام


 • آدرس : آدرس فرودگاه ایلام
 • تلفن ثابت : 0۸۴۱۳۳۳۴۵۵۳
 • وب : https://ilam.airport.ir

فرودگاه شاهرود


 • آدرس : آدرس فرودگاه شاهرود کیلومتر 15 جاده مشهد
 • تلفن ثابت : 02332506411
 • وب : https://shahroud.airport.ir

فرودگاه جیرفت


 • آدرس : آدرس فرودگاه جیرفت جاده سد بعد از ناجو
 • تلفن ثابت : 03443264273
 • وب : http://jiroft.airport.ir

فرودگاه اهواز


 • آدرس : آدرس فرودگاه اهواز ، بلوار پاسداران ، فرودگاه بین المللی اهواز
 • تلفن ثابت : 06134434601
 • پست الکترونیک : ahwazairport@airport.ir
 • وب : https://ahwaz.airport.ir

فرودگاه سیرجان


فرودگاه اصفهان


 • آدرس : آدرس فرودگاه اصفهان بزرگراه شهرک صنعتی جی
 • تلفن همراه : 199
 • تلفن ثابت : 03135275050
 • پست الکترونیک : r-memar@airport.ir
 • وب : https://isfahan.airport.ir

فرودگاه ارومیه


 • آدرس : آدرس فرودگاه ارومیه نزدیک عسگر آباد فرودگاه ارومیه
 • تلفن همراه : 199
 • تلفن ثابت : 04432777766
 • وب : https://uromieh.airport.ir

فرودگاه اردبیل


 • آدرس : آدرس فرودگاه اردبیل در شمال شرق اردبیل نزدیک بزرگراه شهید دادمان
 • تلفن ثابت : 04533447901
 • وب : https://ardabil.airport.ir

فرودگاه اراک


 • آدرس : آدرس فرودگاه اراک استان مرکزی بزرگراه شهیدان برادران رجائی
 • تلفن ثابت : 08612254001--6
 • وب : https://arak.airport.ir

فرودگاه مهرآباد تهران


 • آدرس : تهران میدان آزادی خیابان معراج فرودگاه بین المللی مهراباد
 • تلفن ثابت : 02161021
 • وب : https://mehrabad.airport.ir/

فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد